TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BRANIEWA

b_150_100_16777215_00_images_TMB_TMB-logo.jpg Towarzystwo Miłośników Braniewa prowadzi działania w następujących dziedzinach:
1. Budzenie umiłowania miasta Braniewa.
2. Zapoznanie społeczeństwa z przyrodą, historią oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym miasta.
3. Ochrona przyrody i zabytków miasta Braniewa.
4. Zaznajamianie turystów zagranicznych i krajowych z historią i dorobkiem kulturalnym i gospodarczym miasta.

 


b_150_100_16777215_00_images_TMB_herb.jpgProwadzone działania
1. Popularyzowanie wartości zabytków miasta poprzez wydawanie wydawnictw o mieście.
2. Imprezy związane z historią Braniewa organizowane wspólnie z władzami administracyjnymi.
3. Zabezpieczanie i rozwijanie turystyki w mieście.

 

Obszary działań

 

Nauka, kultura, ekologia

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Sport, turystyka, wypoczynek

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

.